Gepubliceerd: 29 juni 2017

Onlangs hebben de samenwerkende partijen rond de beweging “Stop benchmark met ROM” besloten om naar de rechter te stappen. Deze groep “Stop benchmark met ROM” heeft op 24 mei jl. een formele “sommatiebrief” aan SBG gestuurd met het verzoek de gegevensverwerking met ROMdata te staken en bovendien de al in hun bezit zijnde data te vernietigen. In hun antwoord geeft SBG o.a. te kennen dat ROMdata volgens hen geen persoonsgegevens zijn en dat de Wet bescherming persoonsgegevens aldus niet van toepassing is.

 

Naar aanleiding van deze weigering van SBG om de verwerking van ROMdata te staken is er besloten tot een kortgeding. Inmiddels is bekend geworden dat de rechtszitting zal plaatsvinden op donderdag, 13-7, om 9:00 uur bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.De vordering luidt dat SBG de verwerking van ROMdata moet staken, omdat deze verwerking in strijd is met de wet. Bovendien wordt geëist dat SBG alle ROMdata die reeds in hun bezit zijn zal vernietigen.

 

Het is een openbare zitting; mocht u tijd en gelegenheid hebben om aanwezig te zijn, dan zien we u daar graag!

 

Via deze link kunt u het persbericht dd 22-6-2017 lezen over het “waarom van het kortgeding”. Dagblad “Het Parool” heeft de kwestie al opgepikt en reageert als volgt:

  Mag een databank zomaar patiëntgegevens gebruiken? - Binnenland - PAROOL
Gepubliceerd: 08 mei 2017

De samenwerkende partijen rond de beweging “Stop benchmark met ROM” hebben besloten tot een kortgeding tegen de stichting SBG vanwege het verwerken en gebruiken van onrechtmatig verkregen ROMdata.

De verwerking van ROMdata is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Waar het verzamelen van ROMgegevens aanvankelijk was bedoeld om de voortgang van specifieke behandeltrajecten inzichtelijk te maken, moeten ROMgegevens nu als beleidsinformatie worden aangeleverd bij SBG - een door zorgverzekeraars gefinancierde stichting - om te worden gebruikt voor benchmarking. En de uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar.

In een rapport van de Algemene Rekenkamer dd 26-1-2017 over de bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg www.rekenkamer.nl wordt de conclusie getrokken dat de verzamelde ROMgegevens niet geschikt zijn om gebruikt te worden voor benchmarking in de GGZ. Dit betekent dat de stichting Benchmark GGZ (SBG) met doorbreking van privacy en beroepsgeheim tot personen herleidbare gegevens verwerkt terwijl dit noch zinvol noch noodzakelijk is.

In achterliggende periode hebben Minister, NZa en Autoriteit persoonsgegevens moeten erkennen dat de aanlevering van medische persoonsgegevens ten behoeve SBG, DIS en ARGUS onrechtmatig is. Inmiddels heeft demissionair minister Schippers gesuggereerd dat ze een “reparatiewet” wil maken om de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG alsnog te legitimeren. Waar de aanlevering van medische persoonsgegevens niet noodzakelijk was en is voor dit beleidsinformatiesysteem, wil de minister dit alsnog mogelijk te maken middels een reparatiewet. Een dergelijke reparatiewet is onzinnig, onjuist en nietig wegens strijd met zowel het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als met het Europees Handvest.

De KDVP is door de samenwerkende partijen rond de beweging “Stop benchmark met ROM” gevraagd om zich naast andere partijen formeel procespartij te stellen in het kortgeding over onrechtmatige verwerking van ROMgegevens door SBG. Onze stichting is een rechtspersoon die op grond van haar statuten als belanghebbende procespartij kan optreden in deze procedure. Voor de bekostiging van dit kortgeding is een bedrag van ongeveer €20.000, - nodig. Om dit voornemen uit te kunnen voeren wordt een financiële bijdrage van uw kant zèèr op prijs gesteld. U kunt uw donatie onder vermelding van “KG “ storten op de KDVP bankrekening NL51INGB0005343705.

Laten we het ijzer smeden nu het heet is!