Gepubliceerd: 21 oktober 2016

Onze stichting KDVP is niet tegen het terugdringen van fraude in de zorg, maar wel tegen het zonder toestemming vooraf van patiënten/cliënten inzien van medische dossiers door zorgverzekeraars om fraude te kunnen opsporen.

Op 13-9 jl. heeft de Tweede Kamer met een wetsvoorstel ingestemd die dit mogelijk moet maken. Het is de verwachting dat de Eerste Kamer in december 2016 over dit voorstel zal stemmen.

 

Wij ondersteunen het initiatief van www.privacybarometer.nl om de senatoren erop te wijzen dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm afschaffing van het medisch beroepsgeheim betekent. Hier kunt u hun bericht lezen dat al naar 250 patiënten- en beroepsverenigingen is gestuurd.

 

Als u ook van mening bent dat het medisch beroepsgeheim niet verder uitgehold moet worden kunt u door op onderstaande link te klikken een kant-en-klare brief vinden die kan worden gestuurd aan senatoren in de commissie volksgezondheid die nog twijfelen over hun stem.

 

Een tweede mogelijkheid is om via een petitie uw stem te laten horen:

 

Om te voorkomen dat het medisch beroepsgeheim met dit voorstel verdwijnt, kunt u er ook voor kiezen om onderstaande petitie te ondertekenen: https://schrap3398016.petities.nl

 

Nog beter is het natuurlijk om beide te doen!

Gepubliceerd: 03 oktober 2016

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven werken hard aan een alomvattend plan om onze medische gegevens in bulk toegankelijk te maken voor doelen die niets met hulpverlening te maken hebben maar alles met winst- en machtsuitbreiding. Dit beleid wordt door ons kabinet in alle stilte stap voor stap uitgevoerd. Onlangs heeft Minister Schippers in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie voorstellen ontwikkeld die neerkomen op het afschaffen van het medisch beroepsgeheim. Een vrije vertrouwelijke toegang tot de zorg wordt opgeofferd voor BIG DATA ambities met het goud van de datamarkt: medische persoonsgegevens.

Deze verontrustende ontwikkeling wordt uiteengezet in een doortastend essay van publicist/niet praktizerend huisarts Wim Jongejan. Daarin wijst hij op de samenhang tussen de nieuwe EPD-wet, de verzamelhonger van overheden en commerciële partijen en de landelijke uitrol van het LSP-systeem. Voorzien van een uiterst informatieve inleidende tekst is dit artikel te vinden op de website van het Platform bescherming burgerrechten (https://platformburgerrechten.nl/2016/09/23/leestip-longread-over-big-data-en-het-lsp).

Gepubliceerd: 18 september 2016

Zoals de CBB rechter heeft geoordeeld in zijn uitspraak op 2-8-2010 mag er bij gebruik van een privacyverklaring geen tot de diagnose herleidbare informatie naar derden, die niet direct bij de behandeling zijn betrokken, worden gestuurd. Vanwege deze uitspraak is de hulpverlener verplicht aan elke patiënt/cliënt die zich aanmeldt de mogelijkheid  te bieden om gebruik te maken van de opt-outregeling.

Indien een patiënt/cliënt opteert voor de opt-outregeling wordt de NZa privacyverklaring ondertekend waarmee hij/zij aangeeft geen toestemming te verlenen voor het verstrekken van diagnostische informatie aan derden, die niet direct bij de behandeling zijn betrokken. Deze regeling geldt al voor het aanleveren van de diagnostische informatie aan zorgverzekeraars en aan het DIS. De informatie die in het DIS terechtkomt is weliswaar gepseudonimiseerd, maar deze informatie kan via koppeling aan informatie in andere bestanden relatief eenvoudig worden herleid  tot gegevens over personen van vlees en bloed.

Hetzelfde geldt voor de data die in gepseudonimiseerde vorm bij de SBG terechtkomen. Ook daar kan die informatie worden gekoppeld aan data in andere bestanden, zodat het wederom persoonsgegevens worden. Inmiddels hebben privacytoezichthouders op zowel Europees als nationaal niveau onderkend  dat pseudonimiseren absoluut niet afdoende is om te spreken van een veilige bescherming. Gepseudonimiseerde data zijn onder de huidige omstandigheden met relatief weinig inspanning om te zetten naar persoonsgegevens.

In het kwaliteitsstatuut wordt benadrukt dat het in de behandeling vooral om de “patiënt journey” gaat; dit zou moeten betekenen dat de patiënt een belangrijke stempel mag/moet drukken op de keuzes in de behandeling, weliswaar in samenspraak met de hulpverlener. Een reden temeer om de wens van de patiënt/cliënt serieus te nemen en te honoreren als hij/zij heeft aangegeven dat hij/zij geen toestemming geeft voor het aanleveren van tot de diagnose herleidbare data aan de SBG.

De KDVP raadt U dus aan om bij elke aanmelding de patiënt/cliënt de keuze te geven of hij/zij gebruik wil maken van de opt-outregeling – met een privacyverklaring - waarmee wordt aangegeven dat op basis van de rechterlijke uitspraak geen tot de diagnose herleidbare informatie naar derden die niet bij de behandeling zijn betrokken (SBG) mag worden gezonden.

VWS heeft overigens zelf toegegeven dat de opt-outregeling ook van toepassing moet zijn op de aanlevering van data aan de SBG, getuige hun uitspraak: “Er ontstaat dus geen probleem met de wettelijke verplichting als niet voor 100% van de clienten ROM-gegevens worden aangeleverd. Het is volgens ons belangrijk, indien gewenst, een opt-out in de volgende versie van het kwaliteitsstatuut goed te regelen. Partijen zijn daarvoor zelf aan zet en kunnen er zelf voor zorgen dat dit geen showstopper wordt in het ROM-traject”.

Met deze uitspraak van VWS erkent zij expliciet dat de opt-outregeling van toepassing moet zijn op het aanleveren van ROM-data en MDS aan de SBG. Het zou echter correct, verhelderend en transparant zijn als dit in een addendum van het kwaliteitsstatuut zo snel mogelijk nadrukkelijk wordt vermeld.

Gepubliceerd: 13 september 2016

Op 8 september 2016 werd in de tweede Kamer het voorstel van Minister Schippers behandeld, waarin zij voorstelt dat zorgverzekeraars patiënten achteraf mogen informeren dat zij in hun medisch dossier hebben gekeken. De meerderheid van de Tweede Kamer zou het hiermee eens zijn! Dit plan werd gepresenteerd als een manier om zorgfraude te bestrijden. De patiëntenfederatie is fel tegen dit voorstel en vindt dat de patiënt in elk geval vooraf om toestemming moet worden gevraagd.
Zembla reageert op twitter als volgt:
“Patiënten moeten inzage in hun medisch dossier door de zorgverzekeraar kunnen weigeren. Ook als het gaat om fraudeonderzoek, stelt de patientenfederatie. De Tweede Kamer vergaderde donderdag over inzage in het dossier. Tijdens het debat bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de zorgverzekeraars inzage wil geven in medische dossiers om fraude op te sporen. SP en D66 zijn tegen. VVD, PvdA, CDA en PVV zijn voor het plan van minister Schippers (VVD). De overige partijen waren niet aanwezig bij het debat. De definitieve stemming wordt waarschijnlijk de komende week”.
Lees ook: https://troostoverleven.nl/2016/09/medische-gegevens-op-straat-dan-doe-ik-het-zelf-wel
Op www.privacybarometer.nl is op 11-9-2016 een reactie geplaatst onder de titel “Laatste brief voor stemming over inzage medisch dossier door zorgverzekeraars” en op 13-9-2016 is een artikel gepubliceerd getiteld “Zorgverzekeraars krijgen inzage in medische dossiers”.

Gepubliceerd: 28 augustus 2016

Naar aanleiding van de “Beslissing op Bezwaar” van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) op 11-7-2016 heeft onze stichting het noodzakelijk geacht om naar de rechter te stappen.

De KDVP heeft op 16-8-2016 formeel beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van de AP. Voor de “aanloop” naar deze stap raden we u aan om een eerder nieuwsbericht - gedateerd  6-3-2015 - te lezen en/of de berichtgeving in onze laatste KDVP Nieuwsbrief van 28-4-2016, ad punt 1, nog eens door te nemen. Beide zijn op deze website te vinden.

Hieronder zijn onze belangrijkste bezwaren verwoord:

Het eerste bezwaar van de KDVP is primair gericht tegen het uitblijven van aanpassing van procedures en bedrijfsprocessen door zorgverzekeraars voor de verwerking van medische gegevens zoals vastgelegd in de Gedragscode Zorgverzekeraars. Na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 13-11-2013, waarbij de door het CBP (vanaf 1-1-2016 AP) verleende goedkeuring van de Gedragscode werd vernietigd, hadden de in de Gedragscode vastgelegde procedures voor de verwerking van medische gegevens verkregen bij declaraties moeten worden aangepast aan de oordelen van de rechter.  De rechter heeft namelijk geoordeeld dat de in de Gedragscode beschreven procedures en bedrijfsprocessen geen juiste uitwerking vormen van Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)  en EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

De door de rechter opgelegde verplichting tot aanpassing van die procedures en bedrijfsprocessen is tot op heden niet gebeurd,  terwijl zorgverzekeraars wèl nadrukkelijk hebben laten weten dat zij zich aan deze Gedragscode gehouden weten ook nadat de door het CBP verleende goedkeuring daarvan door de rechter is vernietigd. Het uitblijven van aanpassing van verwerkingsprocedures aan de uitspraak van de rechter heeft inmiddels geleid tot het jarenlang op onrechtmatige wijze verwerken van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars. Op dit bezwaar van de KDVP heeft de AP tot op heden geen actie ondernomen.

Een ander bezwaar heeft te maken met het standpunt van de AP dat na de bijstelling van de Regeling Zorgverzekering op 8-7-2010 een goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars niet meer noodzakelijk was. De bijstelling van deze regeling was noodzakelijk gebleken nadat de KDVP had gesteld dat van de Gedragscode Zorgverzekeraars geen “derdewerking” kan uitgaan. De bijstelling van de Regeling Zorgverzekering in 2010  moest een wettelijke basis verschaffen voor het uitvoeren van materiële controleprocedure. De wijzigingen in de Regeling Zorgverzekering  hadden verder geen gevolgen voor vorm en inhoud van de in de Gedragscode beschreven procedures en bedrijfsprocessen voor de verwerking van medische gegevens door zorgverzekeraars.

Hieruit kan de KDVP maar èèn conclusie trekken: de bijstelling van de Regeling Zorgverzekering in 2010 brengt geen verandering in nut en noodzaak van een goedkeuring door de AP van de in de Gedragscode vastgelegde verwerkingsprocedures van medische persoonsgegevens.

Een nieuwe, aan de uitspraak van de rechter aangepaste Gedragscode dient dan ook  alsnog ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de AP.

Hier kunt U het volledige beroep dat de KDVP onlangs heeft ingediend tegen het besluit van de AP vinden.

Gepubliceerd: 27 augustus 2016

In 2015 heeft Burgerrechtenorganisatie Vrijbit (www.vrijbit.nl) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht een onderzoek in te stellen naar- mogelijk onrechtmatige - gegevensverstrekkingen vanuit het DBC Informatie Systeem (DIS) aan andere partijen. In het DIS worden vanaf 2006 door hulpverleners stelselmatig gegevens aangeleverd over bij de zorgverzekeraar gedeclareerde zorg. Ook in de GGZ geven hulpverleners alle data over hun behandelingen vanaf 2006 door aan het DIS. Het DIS is de grootste medische databank van ons land. Vanuit het DIS worden gegevens doorgestuurd naar verschillende vaste afnemers en daarnaast kunnen andere partijen een verzoek doen om uitlevering van data.

Het DIS is bij de oprichting in 2006 door het CBP (nu AP) de meest risicovolle database van Nederland genoemd. In de afgelopen 10 jaar is er vaak kritiek geuit op dit systeem, aangezien gepseudonimiseerde gegevens bij koppeling aan gegevens in andere bestanden zonder veel moeite kunnen worden herleid tot persoonsgegevens. Zoals het CBP toentertijd heeft gesteld, zou het DIS in dat geval moeten worden opgeheven.

In 2015 heeft de NZa zelf - als toezichthouder en juridisch verantwoordelijke voor gegevensverwerking door het DIS - moeten toegeven dat data in het DIS zonder al teveel inspanning te herleiden zijn tot “personen van vlees en bloed”. Naar aanleiding van het handhavingsverzoek van Burgerrechtenorganisatie Vrijbit – met steun van de KDVP - en erkenning van herleidbaarheid van DISgegevens door de NZa zelf werd de AP gedwongen zich te bezinnen op haar standpunt over de veiligheid van de in het DIS opgeslagen gegevens. De AP besloot dan ook in november 2015 in actie te komen door een onderzoek in te stellen.

In reactie op dit onderzoek van de AP heeft de NZa als verantwoordelijke partij van het DIS besloten om het verstrekken van gegevens uit het DIS met onmiddellijke ingang te reduceren tot leveringen aan een paar partijen. Van de partijen die volgens de NZa na november 2015 nog gegevens mochten ontvangen stelde de AP vast dat zelfs van deze partijen twee overheidsorganen ten onrechte gegevens uit het DIS ontvingen, te weten het Ministerie van VWS en het Centraal Planbureau.

Het is onbegrijpelijk en onjuist dat de AP haar onderzoek alleen heeft gericht op dataleveringen die aan partijen in de periode vanaf november 2015 zijn gedaan, zijnde het moment waarop de NZa naar aanleiding van het door de AP gestarte onderzoek het verstrekken van gegevens uit het DIS drastisch had beperkt. Dit betekent dat slechts een klein deel van alle data-leveringen die in de afgelopen 10 jaar werden gedaan zijn getoetst op rechtmatigheid! Er kan maar één conclusie worden getrokken en die luidt dat het onderzoek van de AP naar wat vermoedelijk het grootste datalek van Nederland is een verhullende “wassen neus” mag worden genoemd.

Ronald Huissen heeft over dit onderzoek van de AP op 16-8-2016 een artikel gepubliceerd op www.platformburgerrechten.nl met de titel: ”Wat onderzocht de Autoriteit Persoonsgegevens allemaal niet aan het DIS?”

Huisarts in ruste en publicist Wim Jongejan plaatste op 8-8-2016 een artikel op www.zorgictzorgen.nl getiteld: “Autoriteit Persoonsgegevens ondergraaft stelselmatig eigen gezag”. Ook in dit artikel wordt ingegaan op het gebrekkige en onvolledige karakter van het onderzoek van de AP naar de rechtmatigheid van gegevensuitleveringen vanuit het DIS aan derden.