KDVP acht het onacceptabel dat het CBP volhardt in het vermijden van een formeel besluit ten aanzien van ons handhavingsverzoek dd 2-3-2015

Gepubliceerd: 04 augustus 2015

Onze stichting KDVP heeft op 2-3-2015 een formeel handhavingsverzoek aan het CBP gestuurd. Wij hebben het CBP daarmee verzocht om handhavend op te treden tegen zowel ZN als tegen de onder deze overkoepelende organisatie vallende zorgverzekeraars. ZN is verantwoordelijk voor het opstellen van regels en procedures voor de verwerking van medische gegevens.

Tot op heden is de wijze waarop zorgverzekeraars medische gegevens van hun verzekerden verwerken in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. De verwerking van medische gegevens - bij gebruikmaking van de opt-outregeling en nadat een privacyverklaring is aangeleverd - gebeurt ook na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (13-11-2013) waarbij de goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars werd vernietigd nog steeds volgens procedures die geen juiste uitwerking vormen van de Wbp en het EVRM.

 

Indien patiënten gebruik hebben gemaakt van de opt-outregeling en een privacyverklaring hebben ondertekend en aangeleverd aan de zorgverzekeraar dient er geen inhoudelijke diagnostische informatie te worden opgevraagd door de verzekeraar. Dit blijkt in de praktijk helaas wel met regelmaat het geval te zijn. Als voorwaarde tot betaling vragen zorgverzekeraars o.a. de verwijsbrief van de huisarts op om zo toch geïnformeerd te worden over de “vermoedelijke diagnose”. Ook komt het voor dat de zorgverzekeraar reeds voorafgaand aan de start van de behandeling diagnose en/of behandelplan opvraagt dan wel een materiële of “formele” controle wil uitvoeren.

 

Het CBP is bij uitstek de verantwoordelijke partij die erop moet toezien dat op basis van de uitspraak van de rechter op 13-11-2013 - met verwijzing naar een eerdere uitspraak van het CBb - wordt voorzien in een aangepaste declaratieprocedure om te voorkomen dat de hulpverlener niet alsnog kan worden verplicht diagnose-informatie te verstrekken aan de zorgverzekeraar, omdat laatstgenoemde dreigt de nota anders niet te zullen vergoeden.

 

In reactie op ons handhavingsverzoek van 2-3-2015 heeft het CBP geantwoord in overleg te zullen gaan met ZN over deze kwestie. Met een dergelijke reactie vermijdt het CBP echter om een formeel besluit te nemen ten aanzien van ons formele handhavingsverzoek.

 

De KDVP acht het onacceptabel dat het CBP volhardt in het negeren van eerdere rechterlijke uitspraken door geen formeel besluit te nemen ten aanzien van onze vraag om handhavend op te treden richting ZN. Om die reden hebben wij het CBP opnieuw met klem verzocht om ZN aan te spreken op het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens door de onder haar vallende zorgverzekeraars.

Hier kunt u de brief van de KDVP dd 27-7-2015 aan het CBP lezen.