Uitspraak van rechter in CBb procedure: cliënten in de GGZ kunnen nu effectief bezwaar maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie

Gepubliceerd: 26 maart 2013

Op 21 maart 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wederom uitspraak gedaan in het door de Stichting KDVP ingestelde beroep tegen de opt-outregeling van de NZa. De NZa had na de vorige rechterlijke uitspraak de opdracht gekregen om een opt-outregeling ofwel uitzonderingsregeling te ontwerpen, die cliënten in de GGZ de mogelijkheid moest bieden om bezwaar te maken tegen het verstrekken van diagnose-informatie aan verzekeraars en aan het DIS. Naar de mening van de KDVP was deze regeling nog niet voldoende effectief om te voorkomen dat diagnostische informatie alsnog bij verzekeraars terecht zou komen bij afhandeling van de declaratie. Vandaar dat de KDVP voor de derde maal in beroep is gegaan tegen de NZa.

 

Bezwaren van de KDVP

 

Een van de bezwaren die de KDVP in haar laatste beroep heeft aangevoerd, had te maken met het feit dat in het declaratieproces volgens de opt-outregeling toch nog een aantal coderingen moesten worden  ingevuld, waaruit de diagnose alsnog kon worden afgeleid.

Nog voor de behandeling van ons beroep ter zitting op 22-11-2012 heeft de NZa op grond van onze bezwaren de eerder getroffen opt-outregeling ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling waarin de bezwarende coderingen niet meer behoeven te worden ingevuld.

De rechter heeft deze gecorrigeerde regeling als uitgangspunt genomen bij de behandeling van dit beroep en geconstateerd dat daarmee door de NZa was voldaan aan onze bezwaren met betrekking tot verplichte coderingen op de declaratie.

Verder had de KDVP in deze beroepsprocedure ondermeer aangegeven dat de Regeling Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ (NR/CU -521) - zoals die op 4 september 2012 door de NZa is gepubliceerd in de Staatscourant - op een cruciaal punt niet in overeenstemming was met de opt-outregeling zoals de NZa die had behoren te treffen op basis van de eerdere twee uitspraken van het CBb. In de door de NZa gemotiveerde, maar onjuiste aanpassing van deze regeling, zou het geheel aan zorgverzekeraars zijn om een al dan niet passende betalingsregeling met zorgverleners te treffen als cliënten gebruik zouden willen maken van de opt-outregeling via de privacyverklaring van de NZa. De rechter heeft dit bezwaar ook overgenomen en de NZa heeft vervolgens - nog vóór de uitspraak van de rechter – een aangepaste regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze aangepaste opt-outregeling zijn zorgverzekeraars gehouden om een redelijke regeling te treffen voor de afwikkeling van de declaratie, indien cliënten gebruik willen maken van de opt-outregeling door ondertekening van de door de NZa opgestelde standaard privacyverklaring.

Lees hier de aangepaste Regeling Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ NR/CU-524, waarin ook de privacyverklaring is opgenomen.

Gelet op deze aanpassingen in de opt-outregeling, die tijdens de beroepsprocedure zijn gemaakt, heeft de rechter in haar uitspraak op 21-3 geoordeeld dat er nu sprake is van een regeling die het mogelijk zou moeten maken om tot een goede afwikkeling van declaraties te komen met zorgverzekeraars, als cliënten besluiten gebruik te willen maken van de opt-outregeling.

Als in de praktijk blijkt dat de gehanteerde privacyverklaring van de NZa - ondertekend door cliënt en zorgverlener - tot gevolg heeft dat zorgverzekeraars toch nadelige (financiële) consequenties verbinden aan het niet aanleveren van diagnose-informatie op de declaratie, is sprake van verwijtbaar handelen in strijd met de hierbij getroffen opt-out regeling en kan een geschil hierover op grond van artikel 48 Wmg worden voorgelegd aan de rechter.

Daarnaast heeft de rechter de NZa in haar uitspraak gehouden aan hun toezegging dat de werking van deze opt-outregeling over enige tijd moet worden geëvalueerd.

Zowel de door de NZa tijdens deze beroepsprocedure gedane aanpassingen in de opt-outregeling als de eis aan de NZa om de regeling na verloop van tijd te evalueren, heeft de rechter doen besluiten om ons beroep uiteindelijk formeel ongegrond te verklaren.

Lees hier de uitspraak van de CBb rechter d.d. 21-3-2013.

 

Wat betekent de definitieve opt-outregeling voor u als hulpverlener in de praktijk

 

Als hulpverlener kunt u vanaf nu al uw cliënten de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen vermelding van diagnose-informatie op de declaratie en tegen aanlevering van alle gegevens aan het DIS. Als uw cliënten aangeven van deze opt-outregeling gebruik te willen maken, dient de privacyverklaring van de NZa te worden ingevuld door zowel de cliënt als de therapeut. Deze verklaring moet aan het dossier van de cliënt worden toegevoegd en aan de verzekeraar worden opgestuurd. Wij raden u aan om altijd zelf een kopie te bewaren. Om te voorkomen dat uit het uiteindelijke tarief alsnog de diagnose kan worden afgeleid, zijn verzekeraars verplicht om een afwijkend tarief te accepteren; dit tarief mag echter niet hoger zijn dat het maximum NZa tarief. En als uw softwareleverancier geen digitale rekening kan maken zonder diagnose-informatie, is de verzekeraar ook verplicht om op basis van deze uitspraak een papieren rekening in behandeling te nemen.

In de “Aangepaste Regeling Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ NR/CU-524” staat onder punt 10 beschreven hoe van de opt-outregeling/uitzonderingsregeling in de verzekerde zorg gebruik kan worden gemaakt met o.a. de privacyverklaring, die als bijlage 1 is toegevoegd. Op de declaratie behoeven DBC-prestatiecode, declaratiecode, lekenomschrijving en DBC-tarief niet meer te worden ingevuld.

Tevens staat in deze regeling vermeld, dat voor zelfbetalers geen diagnose - het gaat ook hier om DBC-prestatiecode, declaratiecode, lekenomschrijving en DBC-tarief - op de rekening hoeft te worden gezet en geen gegevens aan het DIS hoeven te worden aangeleverd.

 

Geef uw ervaringen met deze regeling aan ons door!!

 

Aangezien de NZa door de rechter is verplicht om deze regeling - met gebruikmaking van de privacyverklaring - na verloop van tijd te evalueren, vragen wij u om ervaringen c.q. problemen met deze regeling aan ons door te geven. Alleen als wij informatie kunnen vergaren over hoe deze regeling in de praktijk functioneert, kunnen we dit later bij een evaluatie met de NZa inbrengen.

Wij vernemen graag al uw ervaringen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met deze regeling, zoals die door de rechter als voldoende is beoordeeld om in de praktijk te gebruiken.