Gepubliceerd: 23 december 2012

Eindejaarsgroet met terugblik en hoop op een betere toekomst. Lees hier meer over de activiteiten van de KDVP in het afgelopen jaar en onze plannen voor de toekomst.

Gepubliceerd: 19 december 2012

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) heeft onlangs een kortgeding aangespannen over de doorstart van het LSP. De wijze waarop patiëntgegevens worden uitgewisseld via het LSP is volgens VPHuisartsen onveilig en in strijd met het beroepsgeheim. De brede "toestemming" van patiënten voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens via het LSP is ook niet de expliciete, geïnformeerde toestemming die vereist is, wil sprake zijn van een legitieme uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners direct betrokken bij een behandeling.

Zorgverzekeraars zijn inmiddels tegemoet gekomen aan de eis van VPHuisartsen. 

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie [VZVZ], verantwoordelijk voor de private doorstart van het LSP en eveneens gedagvaard in het aangespannen kortgeding, heeft laten weten doordrongen te zijn van de noodzaak verbeteringen in het systeem aan te brengen. VZVZ zegt toe binnen 3 maanden met voorstellen tot aanpassing te komen.

Het persbericht van VPHuisartsen over het intrekken van het geplande kortgeding kunt u hier vinden.

Gepubliceerd: 19 november 2012

Ondanks twee uiterst heldere uitspraken van de CBb rechter in de juridische procedure tegen de NZa, waarin het zwaarwegende belang van privacy en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten expliciet door de rechter is benoemd, heeft de NZa de rechterlijke uitspraak nog steeds niet weten te vertalen naar een effectieve, sluitende regeling voor de praktijk.

Helaas is het zelfs zo dat bij de overgang naar het systeem van prestatiebekostiging nieuwe inbreuken plaatsvinden op de privacy van patiënten en op het beroepsgeheim van hulpverleners. Dit betreft inbreuken die onverenigbaar zijn met de strekking van de eerdere uitspraken van het CBb. Lees hier meer over deze ontwikkeling en de redenen waarom de KDVP helaas verder moet procederen om alsnog een effectieve regeling af te dwingen.

Gepubliceerd: 03 november 2012

In het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag zal op 22-11-2012 de behandeling plaatsvinden van het hernieuwde beroep van de KDVP tegen de Beslissing op Bezwaar (BoB) van de NZa. Aanvang van de zitting is 10.00 uur.

De NZa had op 7 juni 2012 een “opt-outregeling” uitgebracht die het voor cliënten en behandelaars binnen de verzekerde zorg mogelijk zou moeten maken bezwaar te maken tegen de aanlevering van diagnose- en behandelinformatie aan zorgverzekeraars en het DIS. Helaas is gebleken dat deze bezwaarregeling ondeugdelijk is en bijgevolg in de praktijk niet bruikbaar.

Omdat de door de NZa opgestelde opt-outregeling onvoldoende is uitgewerkt om daadwerkelijk te verhinderen dat tot de diagnose herleidbare informatie wordt uitgewisseld in declaratieprocedures, is de KDVP op 20 juli 2012 opnieuw in beroep gegaan tegen de NZa.

De behandeling van dit beroep op 22 november gebeurt in een openbare zitting en is dus vrij toegankelijk. We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn om uw steun en betrokkenheid te laten blijken door vanaf de publieke tribune dit proces “live” te volgen!

Mocht er onverhoopt alsnog een wijziging komen in de huidige zittingsdatum dan plaatsen we daarover direct een bericht op onze site.

Gepubliceerd: 05 juli 2012

Onderstaande concepttekst van een interview met Zorgvisie is onjuist en verkort gepubliceerd door Zorgvisie na contact met de NZa. Helaas betreft het dus geen onafhankelijke journalistiek bij Zorgvisie.

In dit interview -  dat wij tevens naar de NZa hebben gestuurd - kunt u lezen hoe de NZa opnieuw in gebreke blijft bij de invoering van de bezwaarregeling die bij de rechter is afgedwongen.  

 

Ab van Eldijk, voorzitter van de stichting KDVP, is in de basis tevreden met de laatste aanpassingen in de regeling die het voor patiënten in de GGZ mogelijk moeten maken bezwaar te maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie met zorgverzekeraars en de landelijke databank, DIS (DBC Informatie Systeem). Toch laakt hij de opstelling van de NZa. “De NZa heeft bij herhaling uitspraken van de rechter genegeerd door onvolkomen bezwaarregelingen op te stellen waarmee niet effectief kon worden voorkomen dat bij declaratie diagnose-informatie werd uitgewisseld. Bij de laatste beroepsprocedure bleek de NZa de bezwaarregeling op zodanige wijze te hebben aangepast dat het geheel aan zorgverzekeraars werd gelaten om declaraties zonder diagnose-informatie naar eigen inzicht te vergoeden. Dat zou dus ook betekenen dat zorgverzekeraars kunnen besluiten deze declaraties helemaal niet te vergoeden. Door toepassing van een “bestuurlijke lus procedure” heeft de rechter de NZa de gelegenheid gegeven om dit nog tijdens de beroepsprocedure te herstellen. In december is door de NZa een aangepaste regeling gepubliceerd in de Staatscourant  waarmee  zorgverzekeraars bij de afhandeling van declaraties die geen diagnose-informatie bevatten gehouden zijn aan een redelijke afhandeling die geen financieel nadeel inhoudt voor zorgverleners. Dit laatste was al eerder geëist en nadrukkelijk geformuleerd in de uitspraak van de rechter”.

 

Helaas moeten we constateren dat het nog geheel ontbreekt aan een goede en in de praktijk bruikbare uitwerking van de door de NZa geformuleerde bezwaarregeling.“De NZa heeft deze bezwaarregeling weliswaar ingevoerd, maar niet voorzien van een goede en praktische uitleg zodat zorgverleners in de GGZ nu feitelijk niet weten hoe zij voor patiënten die gebruik willen maken van de bezwaarregeling een declaratie moeten opstellen. De mededeling dat bepaalde coderingen die diagnose-informatie bevatten achterwege kunnen blijven is even onduidelijk als onwerkbaar. Ongeacht of ook hier weer sprake is van onwil, onkunde of onzorgvuldigheid; dit blijft verwijtbaar handelen voor een toezichthouder in de zorg. De KDVP zal een eerste praktische uitwerking van de bezwaarregeling op hun website gaan zetten, maar dit ontslaat de NZa niet van de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een informatiedocument uit te brengen op basis waarvan zorgverleners de bezwaarregeling voor cliënten eenvoudig en effectief kunnen toepassen. Een ander punt van bezwaar is dat de declaraties op papier ingevuld moeten worden, dit terwijl deze regeling uiterst eenvoudig en veel effectiever ingebouwd kan worden in het bestaande digitale declaratiesysteem (voor meer informatie over deze uitvoeringspraktijk zie bijgaand document “Een probleem dat niet behoeft te bestaan”). Dat geven softwareleveranciers ook aan, maar zij kunnen dit pas realiseren als de NZa daarom vraagt. Ook dit komt niet goed van de grond. Het lijkt wel of de NZa steeds bewust de hakken in het zand zet als het er om gaat effectief uitvoering te geven aan een beslissing van de hoogste bestuursrechter. Het optreden van de toezichthouder bij de uitwerking en invoering van deze bezwaarregeling is helaas noch betrouwbaar noch zorgvuldig te noemen”.

 

Het gaat de KDVP primair om de privacy van patiënten in de GGZ en het beroepsgeheim van zorgverleners. De rechter heeft in de door de KDVP gevoerde procedure beslist dat diagnose-informatie die betrekking heeft op de behandeling van psychische klachten raakt aan de kern van het persoonlijke leven. Het is op basis van dit oordeel dat de rechter van de NZa een regeling heeft gevergd die het voor patiënten mogelijk maakt bezwaar te maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie met zorgverzekeraars in het declaratieproces. De KDVP had graag met de NZa samengewerkt om de uitwisseling van informatie in de zorg zo op te zetten dat er respect is voor de privacyrechten van burgers en het beroepsgeheim van zorgverleners. Dat wordt “Privacy by design”genoemd.

Gepubliceerd: 12 juni 2012

De NZa heeft 7 juni 2012 haar beslissing bekend gemaakt. Deze nieuwe beslissing op bezwaar van de NZA pretendeert uitvoering te geven aan de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), maar omdat geen oplossing wordt geboden voor de herleiding van diagnose-informatie via op de nota/declaratie vermelde tarieven lijkt ook deze nieuwe beslissing niet op adequate wijze uitvoering te geven aan de eerdere uitspraak van het CBb. De beslissing van de NZA is ter beoordeling voorgelegd aan onze juridische experts. Voor zelfbetalende cliënten/patiënten is deze nieuwe beslissing op bezwaar sluitend en bestaat er definitief geen verplichting om diagnose-informatie te vermelden op de declaratie noch om informatie aan te leveren bij het DIS.

Gepubliceerd: 30 mei 2012

In het kader van een recente privacyschending door Zorgverzekeraars stelde [naast andere kamerleden] Renske Leijten (SP) weer een aantal kritische kamervragen [ingezonden op 23-5-2012 ] aan demissionair minister Schippers. Daarnaast wordt deze aangesproken op haar eigen verantwoordelijkheid betreffende de onder haar departement vallende Nederlandse Zorgautoriteit die inmiddels tot twee maal toe het oordeel van de rechter naast zich neer heeft gelegd. Lees voor de vragen hier.

Gepubliceerd: 09 mei 2012

Ondanks de door de KDVP ingediende zienswijze tegen de conceptgoedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend protocol Materiële Controle door het CBP, heeft het CBP deze gedragscode toch formeel goedgekeurd op 13-12-2011. De bekendmaking van deze goedkeuring is op 10-1-2012 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de KDVP van mening is dat het CBP bij hun definitieve goedkeuring van deze gedragscode een onjuiste beoordeling heeft gedaan ten aanzien van privacyrechten van cliënten en de bewaking van ons beroepsgeheim, heeft onze stichting op 17-2-2012 beroep ingesteld tegen de goedkeuring van het CBP. Dit beroep zal worden behandeld door de rechtbank te Amsterdam en zal naar verwachting in de zomer plaatsvinden.

Gepubliceerd: 06 mei 2012

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak van 8-3-2012, waarin het CBb heeft bepaald dat NZa en VWS binnen drie maanden een uitzonderingsregeling moeten maken, heeft bij de NZa een hoorzitting plaatsgevonden met relevante veldpartijen over de wijze waarop effectief uitvoering kan worden gegeven aan deze uitspraak. Aanwezig waren ZN, GGZ Nederland, NIP, NVvP, Landelijk Platform GGZ, de VrijePsych en de KDVP. De NVVP was ook uitgenodigd, maar is niet gekomen. Hier kunt u meer lezen over de bijdrage en praktische voorstellen van de KDVP voor het ontwerpen van een uitzonderingsregime binnen de GGZ.

Gepubliceerd: 19 maart 2012

Naar aanleiding van de recente uitspraak door het CBb (8-3-2012) is door Renske Leijten (SP) op 19-3 weer een aantal kritische vragen gesteld aan de Minister van VWS. Deze vragen hebben zowel betrekking op de weigerachtige opstelling van de NZa om uitvoering te geven aan rechterlijke uitspraken als op de implicaties van deze CBb uitspraak voor de verplichte aanlevering van diagnose-informatie aan derden, die niet direct betrokken zijn bij de behandeling en niet gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim.

Gepubliceerd: 09 maart 2012

Op 8 maart 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de NZa. Het is een uitgebreide en zorgvuldig gemotiveerde uitspraak waarin het College de eerdere Beslissing op Bezwaar van de NZa vernietigt, voor zover deze niet tegemoet komt aan gegrond verklaarde bezwaren en onvoldoende uitwerking geeft aan overwegingen en conclusies in de eerdere uitspraak van het College (2-8-2010) in deze procedure. In deze nieuwe uitspraak van het CBb worden informatieverplichtingen met betrekking tot zorgverlening aan zelfbetalende patiënten niet verbindend verklaard en worden NZa en VWS verplicht om binnen drie maanden een uitzonderingsregeling te maken voor informatie-uitwisseling in de verzekerde zorg bij de behandeling van psychische klachten. Lees hier een eerste korte reflectie.

Gepubliceerd: 07 maart 2012

Op 7-3-2012 heeft in Amsterdam de jaarlijkse, feestelijke uitreiking van de Big Brother Awards plaatsgevonden; de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar zijn door de jury van Bits of Freedom geselecteerd en “beloond” met een Big Brother Award. In de categorie “personen” is Minister Edith Schippers gekozen tot “winnaar”, omdat zij het omstreden Electronisch Patienten Dossier (EPD) een private doorstart heeft weten te geven ondanks verzet vanuit de Eerste Kamer. De ontwikkeling van een veilig alternatief wordt door het besluit van de Minister onmogelijk gemaakt.

Gepubliceerd: 13 februari 2012

Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg. “Goed bestuur” in de zorg wordt steeds meer gekenmerkt door vergaande controleprocedures. Goed bestuur in de zorg gaat uit van wantrouwen. Vertrouwen moet verdiend worden en daarvoor behoeven professionals in de zorg “slechts” gedetailleerd te rapporteren over hun werkzaamheden. Recentelijk is Minister Schippers tot het inzicht gekomen, dat je ook te goed van vertrouwen kunt zijn door alleen maar kenbaar te controleren. De mystery guest komt er aan. Lees hier

Gepubliceerd: 04 februari 2012

Op 3 februari 2012 heeft de Minister gereageerd op de Kamervragen van SP Kamerlid Renske Leijten over bezwaren verbonden aan de private doorstart van het EPD. Het ontwijkende antwoord van de Minister op vragen over het niet verbindende karakter van bepalingen in contracten van zorgverzekeraars doet uitkomen, dat huisartsen zo niet kunnen worden verplicht tot medewerking. In haar antwoord negeert de Minister het onveilige karakter van de private doorstart van het LSP/EPD-systeem en miskent de eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners bij de hantering van het beroepsgeheim in de praktijk. De Stichting KDVP heeft een reactie toegestuurd aan Renske Leijten.

Gepubliceerd: 02 februari 2012

Het bleef vorige week opmerkelijk lang stil nadat de KDVP erop had gewezen dat bepalingen in contracten van zorgverzekeraars die zorgverleners verplichten tot aanlevering van behandelinformatie via de private doorstart van het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) juridisch onhoudbaar zijn. Inmiddels is bekend dat overleg tussen de Minister en ZN heeft geleid tot de conclusie "dat de verplichting nog niet dit jaar, maar volgend jaar zal ingaan". Meer hierover in een column die is gepubliceerd op de site van het Platform Bescherming Burgerrechten.

Gepubliceerd: 31 januari 2012

In januari 2012 heeft het Ministerie van VWS uiteindelijk een reactie gestuurd op de door de KDVP in juli en augustus 2011 verzonden brieven over het stopzetten van de aparte registratie van psychotherapie en het uitblijven van effectieve maatregelen om uitvoering te geven aan de voorlopige voorziening opgelegd door de CBb rechter. In het antwoord van het Ministerie op deze brieven wordt totaal niet ingegaan op de vragen en argumenten in deze kwesties. De KDVP heeft het Ministerie hier op gewezen en gevraagd alsnog gemotiveerd te reageren op de gestelde vragen.

Gepubliceerd: 20 januari 2012

Naar aanleiding van de door de KDVP naar buiten gebrachte conclusies over het onverbindende, niet verplichte karakter van bepalingen in contracten met zorgverzekeraars over de aanlevering van behandelgegevens, heeft het SP Tweede Kamerlid Renske Leijten kamervragen gesteld aan de Minister.

Gepubliceerd: 19 januari 2012

In het verlengde van onze activiteiten voor het behoud van vertrouwelijkheid en beroepsgeheim in de GGZ werkt de KDVP samen met experts, die een veilig alternatief voor het EPD ontwikkelen. Eerder deze week heeft onze voorzitter er op gewezen, dat de in contracten met zorgverzekeraars opgenomen bepalingen die verplichten tot aanlevering van behandelgegevens, niet verbindend zijn. Op de website van het Platform bescherming Burgerrechten kunt u meer informatie vinden over deze kwestie.

Gepubliceerd: 16 januari 2012

Op 13-12-2011 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan de Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland een goedkeurende verklaring afgegeven. De bekendmaking van deze goedkeuring is op 10-1-2012 gepubliceerd in de Staatscourant. Als indiener van een zienswijze in deze goedkeuringsprocedure heeft de KDVP nu zes weken de tijd om te besluiten in beroep te gaan, indien we van mening zijn dat Zorgverzekeraars Nederland de gedragscode onvoldoende heeft aangepast. Het goedkeuringsbesluit en de nieuwe gedragscode liggen op dit moment ter beoordeling voor bij onze juristen.