Zienswijze op Gedragscode Zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 25 augustus 2011

De nieuwe Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend Protocol Materiële Controle, die onlangs door Zorgverzekeraars Nederland ter goedkeuring is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, is op vele punten in strijd met privacy rechten van cliënten/patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners. De KDVP heeft haar bezwaren tegen de goedkeuring van deze Gedragscode vastgelegd in een zienswijze die nu voorligt bij het CBP.