Het is de doelstelling van de stichting KDVP om met name via eigen – of in samenwerking met andere organisaties – juridische procedures relevante partijen zoals overheid en toezichthouders aan te spreken op de noodzaak op te komen voor het behoud van vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim in de algehele (GGZ)zorg

Stichting KDVP zet zich in voor het behoud van privacy en vertrouwelijkheid binnen de (geestelijke) gezondheidszorg door het beheer van medische persoonsgegevens overeenkomstig het medisch beroepsgeheim geheel te laten bij patiënt/cliënt en hulpverlener.

Dit betreft dus zeker ook het behoud van privacy bij zorgverlening aan jeugdige cliënten en hun gezinssysteem. Ook hier dient ernaar te worden gestreefd dat privacygevoelige data onder het beheer blijft van zorgverlener(s) om zo vertrouwelijkheid bij hulpverlening te kunnen blijven garanderen.

Vertrouwelijkheid, het beschermen van het recht op privacy is een essentiële voorwaarde om patiënten/cliënten met (psychische) klachten goed te kunnen helpen. Patiënten/cliënten durven voor hen pijnlijke of zeer persoonlijke, intieme problemen alleen te bespreken, op voorwaarde dat deze NIET worden doorgegeven aan instanties buiten de spreekkamer. Er kan alleen een goede vertrouwensrelatie worden opgebouwd tussen patiënt/cliënt en behandelaar, als eerstgenoemde erop kan vertrouwen dat diagnose- en behandelinformatie noch bij de zorgverzekeraar terechtkomt, noch bij een landelijke databank en ook niet via doorkoppeling bij andere partijen om te worden gebruikt met totaal andere oogmerken.